Largest eyewear range immediately available!
Tasuta saatmine- ja tagastus  
Tagastusõigus 30 päeva  
0
0
Ostukorv
 
Your basket is empty.
0
0
Päikeseprillid
Prillid

TT

Avaleht  > TT
TT
 

§1 Kehtivusala

(1) Vallasasjade (edaspidi Kaup ) müügi ja tarnimise osas sõlmitud lepingute kohta Teie kui kliendi ja meie, Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburg, vahel kehtivad eranditult järgmised tehingu tüüptingimused (edaspidi TT) lepingu sõlmimise ajal kehtivas sõnastuses. Teie nendest kõrvalekalduvaid tingimusi ei tunnustata või tunnustatakse ainult juhul, kui meie olime üheselt nõus nende kehtivusega.
(2) Need tehingu tüüptingimused kehtivad ainult juhul, kui Te olete Saksa tsiviilseadustiku (BGB) § 13 mõistes tarbija. Saksa tsiviilseadustiku (BGB) § 13 mõistes on tarbijaks iga füüsiline isik, kes sõlmib õigustehingu eesmärgil, mida ei saa lugeda selle isiku töönduslikuks ega iseseisvaks äriliseks tegevuseks.

§2 Pakkumine ja lepingu sõlmimine

(1) Nii meie internetipoes, prospektides, kuulutustel ja muudel reklaamikandjatel toodud toodete kui ka Saksamaal Hamburgis meie jaekaupluses välja pandud toodete näol ei ole tegu õiguslikult siduva pakkumusega, vaid ainult teiepoolse pakkumuse esitamise ettepanekuga (nn invitatio ad offerendum).
(2) Meie internetipoes tehtud tellimus ostukorvi valitud kaupade osas muutub siduvaks, kui vajutate tellimisprotsessi lõpus käsuklahvi "Kaufen" ("Osta") . Vahetult pärast Teie tellimuse edastamist saadame Teile e-maili teel Teie tellimuse kinnituse (kättesaamiskinnitus). Kättesaamiskinnitus ei tähenda veel müügilepinguga nõustumist. Müügileping jõustub alles siis, kui me nõustume Teie internetipõhise tellimusega, saates Teile viie päeva jooksul e-maili teel tellimuse kinnituse või tarnides kauba.
(3) Me salvestame lepingu teksti ja edastame tellimisandmed Teile e-maili teel. Neid tehingu üldtingimusi saate igal ajal vaadata aadressil hier.
Eelmisi tellimusi saate vaadata oma internetipõhisel kliendikontol.

§3 Hinnad

(1) Kõikidele hindadele lisanduvad saatekulud. Teie poolt hüvitatavate Saatekulu suurus on toodud meie saatekulude loendis.
(2) Kehtivad tarnehinnad arvestame kauba tellimise hetkeseisuga Teie poolt valitud vääringus. Euroopa Liitu kuuluvatesse riikidesse tarnimisel sisaldavad kõik hinnad seadusjärgselt kindlaksmääratud käibemaksu seadusjärgselt kindlaksmääratud suuruses. Euroopa Liitu mittekuuluvatesse riikidesse tarnimisel me käibemaksu ei arvesta. Sellisel juhul tuleb Teil siiski selles riigis, kuhu Te lasete meil kauba tarnida, tasuda impordikäibemaks ja täiendavad tollimaksud. Šveitsi saatmisel võtame Teie eest üle nii teatud juhtudel arvestatava impordikäibemaksu kui ka kõik tollimaksud, st Teie jaoks ei teki lisaks omavääringus nimetatud hinnale ja juurdearvestatavale Saatekulu mingeid täiendavaid kulusid.

§4 Makseviisid, tarnimine, kättetoimetamine

(1) Kogu müügihind kuulub tasumisele koheselt peale müügilepingu sõlmimist juhul, kui alalõikude 2 kuni 4 järgnevatest
regulatsioonidest ei tulene sellest kõrvalekaldumist.
(2) Teil on võimalik valida järgmiste makseviiside vahel:
  • Krediitkaart. Hetkel aktsepteerime me järgmisi krediitkaarte: Visa, Mastercard, American Express. Krediitkaardiga tasumisel toimub summa mahaarvamine Teie kontolt kauba saatmisel.
  • PayPal (täiendava teabe Paypali kaudu tasumiseks saate Te aadressil www.paypal.de),
  • Ettemakse (ettemaksete tähtaeg on 10 tööpäeva peale tellimuse meiepoolse kinnituse saamist. Kui hiljemalt 21 päeva jooksul ei toimu arve tasumist meie pangakontole, siis tühistatakse tellimus automaatselt)
  • Tasumine kättesaamisel (tasuda kauba kättesaamisel 9,90 €)


(3) Tarnimine toimub pärastmakse laekumist, lunasaadetisena või juhul, kui Teie tellimuse eest tasumiseks valitud makseteenuse osutaja on kinnitanud riski ülevõtmist.
(4) Kui osapoolte vahel ei ole tarneviisi, tarnetee ja kaubasaatja osas sõlmitud ühest kokkulepet, määrame need omal äranägemisel.
(5) Tarneviivituste korral teavitatakse Teid sellest koheselt.

§5 Tasaarveldus, kinnipidamine

Teil on õigus tasaarveldusele ainult siis, kui Teie vastunõuded on vaieldamatud või õiguslikult jõustunud. Teil on õigus esitada kinnipidamisõigusi ainult nende vastunõuete alusel, mis põhinevad samal õigussuhtel.

§6 Tagastusõigus

Kui Te tellisite kauba meie internetipoest, siis on Teil järgmine tagastusõigus:
Tagastusõiguse selgitus:

Tagastusõigus
Teil on õigus tarnitud kaubad põhjust avaldamata 30 päeva jooksul kaupade tagasisaatmise teel tagastada. Tähtaeg algab selle selgituse kättesaamisest kirjalikul kujul (nt kirja, faksi, e-mailina), kuid mitte enne kauba saabumist tellija kätte (samaliigiliste kaupade korduvate tarnete korral mitte enne esimese osakoguse tarnimist) ning samuti mitte enne meie teavitamiskohustuste täitmist Saksa tsiviilseadustiku rakendamise seaduse artikli 246 § 2 koos § 1 lõik 1 ja 2 järgi (EGBGB) ning samuti meie kohustuste täitmist Saksa tsiviilseadustiku § 312g lõik 1 lause 1 järgi (BGB) koos Saksa tsiviilseadustiku rakendamise seaduse artikli 246 § 3 (EGBGB) järgi. Kaupade puhul, mida ei ole võimalik posti teel tagastada (nt suuremahulised kaubad), võite Te tagastamisest teatamiseks esitada meile tagastustaotluse ka kirjalikult. Tähtajast kinnipidamiseks piisab õigeaegsest kaupade tagastamisest või tagastustaotluse õigeaegsest kirjalikust esitamisest. Igal juhul toimub tagasisaatmine meie kuludega ja vastutusel. Kauba tagasisaatmine või tagastustaotluse esitamine toimub aadressil

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Deutschland
Faks: +49 40 689878-828
E-Mail: info@edel-optics.ee


Tagastusnõude korral tullakse Teie juurde kaubale järele.

Tagastamisele järgnevad kohustused Õigeaegsel tagastamisel tuleb tehingu järgi üleantu mõlemapoolselt tagastada ja saadud tulu välja anda. Eseme omaduste halvenemisel ning eseme kasutamiste osas (nt kasutamisest saadud eelised), mida ei ole võimalik tagastada, saab tagastada ainult osaliselt või saab tagastada ainult halvenenud seisundis, tuleb Teil see väärtus meile hüvitada. Eseme omaduste halvenemisel ning eseme kasutamiste osas tuleb Teil see väärtus meile hüvitada ainult siis, kui need kasutamised või eseme omaduste halvenemine on seotud esemega ümberkäimisest, mis ületab eseme omaduste ja talitlusviisi sobivuse kontrollimise. „Omaduste ja talitlusviisi sobivuse kontrollimise“ all mõistetakse vastava kauba testimist ja proovimist, mis on näiteks jaekaupluses võimalik ja tavaline. Maksete tagastamise kohustus tuleb täita 30 päeva jooksul. Teie jaoks algab tähtaeg kauba tagasisaatmisega või tagastustaotluse esitamisega, meie jaoks vastuvõtmisega.

Finantseeritud tehingud

Kui Te finantseerite selle lepingu laenuga ning hiljem kasutate oma tagastusõigust, siis ei ole Te hilisemalt ka enam selle laenulepinguga seotud, seda juhul, kui mõlemad moodustavad ühe majandusliku terviku. Sellest tuleb eelkõige lähtuda siis, kui meie oleme samaaegselt Teile laenuandjaks või kui laenuandja poolt finantseerimine toimus meie kaasabil. Kui lepingu tühistamise jõustumisel või kauba tagastamisel on laenusumma meile juba üle kantud, kannab Teie laenuandja Teie suhtes lepingu tühistamise või kauba tagastamise õiguslikest tagajärgedest tulenevalt finantseeritud lepingu õigused ja kohustused meile üle. Kui Te soovite lepingulist seotust nii palju kui võimalik vältida, siis kasutage oma tagastusõigust ja tühistage laenuleping juhul, kui Teil on selleks tühistamisõigus.

Tagastusõiguse selgituse lõpp


§7 Tagastusõiguse välistamine

Sidevahendi abil sõlmitud lepingute puhul ei kehti tagastusõigus nende kaupade tarnimisel, mis valmistati vastavalt kliendi spetsifikatsioonile või mis on üheselt mõistetavalt valmistatud vastavalt isiklikele vajadustele.

§8 Omandireservatsioon

Me jätame endale müügieseme omandiõiguse kuni müügihinna täieliku tasumiseni.

§9 Vastutus, garantii

(1) Kehtib kahe aasta pikkune garantii. Garantiiaeg algab kauba saabumisel Teie juurde.
Äratarvitatavate ja kuluvate osade suhtes garantii ei kehti.
(2) Me ei anna garantiid Teie põhjustatud kahjustuste ja puuduste osas, mis tulenevad asjatundmatust kasutamisest, hoiustamisest, käsitsemisest või valest või hoolimatust ümberkäimisest. Kui Te ei määranud meile eelnevalt kindlaks piisavat ajavahemikku puuduse kõrvaldamiseks ning see ebaõnnestus, siis on omal algatusel tehtud puuduste kõrvaldamisel tekkinud kulude hüvitamine välistatud.

§10 Lõppsätted

(1) Käesoleva lepingu suhtele kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, välistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta.
(2) Meie internetipoest tellimisel on Teil võimalus valida lepingu keeleks [VERTRAGSSPRACHEN] keel. Kui Te ostate kaupa meie Saksamaal Hamburgis asuvas jaekaupluses, siis on lepingu keeleks saksa keel.
(3) Juhul kui Teil ei ole Saksamaal üldist kohtualluvust või peale lepingu sõlmimist muutsite oma elukohta Saksamaalt välismaale või hagi esitamise ajal ei ole Teie elukoht teada, on kohtualluvus kõikide sellest lepingust tulenevate või sellega seoses olevate vaidluste osas Hamburg/Saksamaa.

Seisuga 28.08.2012

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Deutschland


Telefon: +37 28803294
Faks: +49 40 689878-828
E-post: info@edel-optics.ee
Internet: www.edel-optics.ee


Ettevõtte esindusõigusega tegevjuht: Dennis Martens

Registrikohus: Hamburgi kohalik kohus
Registrinumber: HRB 108926
Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (KMKR): DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr